Skip to content

Medlemskontingent
Medlemskontingenten blir fastsatt på hovedstyre i Figgjo IL sitt årsmøte som egen sak (jfr. egenbestemmelse i idrettslagets lov §4). Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem.

Medlemskontingenten er 500,- for barn under 16 år og 1000,- fra 16 år og oppover. Støttemedlemmer 200,-. Nye kontingenter vil bli krevd inn i januar.

Treningsavgift for skiskyttere
Treningsavgiften gjelder fra den aktive fyller 10 år. Faktura for treningsavgift sendes ut av kasserer i oktober hvert år. Pengene går til å dekke utgifter med leie av skytebanen i Melshei og på Feed.

  • Skiskyttere som deltar på en fellestrening i uka kr. 500,-.
  • Skiskyttere som deltar på 2 treninger eller flere kr. 1000,-
  • Maks 2000 kroner per familie.

Medlemskap
Meld deg inn via nettsidene til Figgjo IL (www.figgjoil.no). Medlemskap i Figgjo IL er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Styremedlemmer må være medlem i Figgjo IL. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingenten. Medlemskontingent blir sendt ut fra klubben sin hovedkasserer.

Medlemskap i Figgjo IL kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side.

Æresmedlemmer
Hovedstyret i Figgjo IL har myndighet til utnevnelse av æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Leie av våpen og rulleski
Klubben har fire nyere våpen av typen Anschütz Fortner. I tillegg disponerer klubben flere andre rekruttvåpen (Anschütz og Izhmash) for utleie til klubbens medlemmer. Hvilke våpen som tildeles den enkelte utøver bestemmes av trenerteamet.

Priser for utleievåpen:
– Medlem (første år): Gratis våpenleie. Depositum på 2000 kroner for Anschütz Fortner, og 1000 kroner for Izhmash.
– Medlem (andre og tredje år): Våpenleie 500 kroner per år. Om det er ledig våpen til utleie etter første år avhenger av hvor mange nye rekrutter som kommer til klubben. Trenerteamet avgjør hvem som får låne våpen videre. Hvis du ikke får tildelt våpen må du kjøpe selv.

Leie og eventuelt depositum faktureres forskuddsvis (ved sesongstart eller ved utlevering) fra klubbens kasserer. Det kreves ikke leie eller depositum for lån av rulleski.

Ammunisjon
Alle utøvere må kjøpe egen ammunisjon for bruk på treninger og renn.

Startkontingent
Klubben dekker startkontingent for løpere på alle renn. Den enkelte løper/foresatte er selv ansvarlig for å melde seg på innen påmeldingsfristen. Etteranmelding blir dobbel pris og dette må løper dekke selv. Beløpet skal betales uoppfordret til klubbens konto.

Klasseinndeling
Årsklassen er årstallet for siste del av inneværende sesong minus ditt fødselsår. Sesongen varer fra 1. mai til 30. april.

Forsikring og lisens
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret inntil de blir 13 år.

Etter fylte 13 år vil betalt lisens sikre forsikring av utøvere. Informasjon om ulike alternativer finner hver enkelt utøver under sin profil – lisenser – på «Min idrett». For å kunne delta på ulike arrangement og konkurranser må lisens være betalt den dagen utøver fyller 13 år. For utøvere som deltar i både langrenn og skiskyting må begge lisensene betales. Lisensen gjelder fra 1. mai til 30. april året etter. I langrenn gjelder lisensen gjelder fra 1. oktober til 30. september. www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx

Årsmelding
Årsmelding 2023

Back To Top