Skip to content
 RETNINGSLINJER FOR FORELDRE/FORESATTE 

– Respekter klubbens arbeid. Det e
r frivillig å være medlem av Figgjo IL ski og skiskyting, men det er ikke frivillig å følge klubbens regler og retningslinjer.
– Motiver barna til å være positive på trening.
– Engasjer deg
 positivt slik at barna kan drive idretten de ønsker på den måten de ønsker.
– Respekter treneren og trenerens arbeid. Skryt av treneren overfor barna dine.
– Tap og vinn med samme sinn. 
– Vær en god rollemodell, vis god sportsåndog respekt for andre.
– Engasjer deg i komitéarbeid og delta på klubbens dugnader.
– Det oppfordres til å bruke klubbklær når du presentere klubben på ulike arrangement.
– I Figgjo IL ski og skiskyting snakker vi til hverandre – og ikke om hverandre.
– Husk at klubben er summen av det hver enkelt av oss bidrar med.

RETNINGSLINJER FOR UTØVERE

– Respekter hverandre. Gode konkurrenter er gode venner
 og hjelper hverandre.
– Vis lojalitet mot klubb og trenere, bruk klubbklær når du presentere klubben.
– Følg klubbens regler og retningslinjer.
Gjør hverandre gode – framsnakk gjerne både treningskamerater og klubben.
– Vær ærlig overfor deg selv, trenere og andre utøvere.
– Møt opp på treninger og arrangementer du har forpliktet seg til. Gi beskjed til trener om du blir forhindret.
– Vær stolt av din egen innsats – og verdsett andres.
Vi jobber etter fair play og tillater ikke mobbing. Opplever du mobbing av deg selv eller andre, gi beskjed til leder eller trener.
– Vi tar avstand fra bruk av dopingmidler og deltar på opplæring og informasjon om temaet.
– Idrett er positivt og skal være kjekt for alle. Bidra så godt du kan.
Retningslinjer for de yngste utøverne (og foresatte):
– Utøvere må ha gjennomført skiskytterskolen og være registrerte medlemmer i Figgjo IL ski og skiskyting for å kunne delta på skiskyttertreninger.
– Skiskytterskolen er for utøvere fra ni år (f. 2012) og eldre. Barna må ha med seg minst en forelder på kurset.
– Barn som er yngre enn 9 år kan bli medlemmer i Figgjo Ski og Skiskyting, og kan delta i klubbens ski- og rulleskitreninger. Vi anbefaler at utøverne deltar på langrennstrening minst ett år før en begynner med skiskyting.
– Barn som har eldre søsken som er aktive i Figgjo Ski og Skiskyting kan gjennomføre skiskytterskolen og delta på skytetreninger før fylte 9 år (f. 2011) Dette gjøres etter nærmere avtale med klubben.
– Alle medlemmer under 10 år (f. etter 2011) må ha med en forelder eller foresatt som må være fysisk tilstede under hele treningen. Foreldrene må bære våpenet til og fra trening til barnet er 16 år.
– Figgjo Ski og Skiskyting er helt avhengige av inntekter fra dugnader og arrangementer i regi av klubben (skiskytterrenn i Melshei og Sirdal, Blink-dugnad, dugnad på egne anlegg mfl.). Det forventes at foreldre til medlemmer i Figgjo Ski og Skiskyting stiller opp slik at disse kan avvikles på best mulig måte.

RETNINGSLINJER FOR TRENERE


Som trener i Figgjo IL ski og skiskyting skal du bidra til:
– Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren.
– Positive erfaringer med trening og konkurranse.
– Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap.
– Utarbeide gode og sammensatte treningsplaner i sammen med trenerteamet som ivaretar både skiskyting og langrenn.
– Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere,utøvere, ledere og foreldre.
– Kommunisere ut planer og treningsopplegg til klubbens utøvere og medlemmer.


Som trener i Figgjo IL ski og skiskyting skal du:

– Være et godt forbilde.
– Møte presis og godt forberedt til hver trening.
– Være veileder, inspirator og motivator.
– Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen.
Vise god sportsånd og respekt for andre.
– Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet.
– Bruk klubbklær når du presentere klubben på ulike arrangement.

POLITIATTEST
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Hovedstyret oppnevner en person som skal organisere ordningen med politiattester.

Back To Top