Skip to content

STYRE-ARBEID
Figgjo ski og skiskyting er en undergruppe til Figgjo IL og er ikke pålagt å avholde årsmøte i henhold til loven. Årsmøte skal likevel avholdes innen utgangen av februar måned for valg av gruppens styremedlemmer og gjennomgang av årsmelding som går til Figgjo IL hovedstyre.
– Årsmøtet er Figgjo IL ski og skiskytings høyeste myndighet, og avholdes i februar.
– Innkalling til årsmøtet skal skje en måned før møtedato.
– Innkalling annonseres på klubbens hjemmeside og via e-post til alle medlemmer.
– Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet, og sakspapirene skal sendes ut 1 uke før møtedato.
– Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten minimum én (1) måned. før møtet. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.
– Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid. Alle som ønsker å si sin mening om hvordan klubben skal drives bør stille på møtet.

Nytt styre som velges på årsmøte vil ikke tre i kraft før ny sesong starter (1. mai).

STYRETS FUNKSJON OG SAMMENSETNING
Styret i Figgjo IL ski og skiskyting består av leder, sportslig leder, kasserer, sekretær, et styremedlem. Ved fravær møter varamedlemmet. Årsmøtet kan velge å øke antall styremedlemmer.

Styrets ansvar:
Planlegge og ivareta gruppens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lov norm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben. Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede idrettsmyndigheter. Stå for gruppens daglige ledelse og representere gruppen utad. Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett. Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse. Styret utformer års hjul med handlingsplaner og fordeler oppgaver på alle styrets medlemmer og foreldre/foresatte i komiteer.

Revisor:
Kasserer i Figgjo IL har overordnet ansvar for regnskapet, og revisjonsplinkten er pålagt Figgjo IL

Valgkomité:
Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med riktig kompetanse til styret. Det er vanlig at valgkomiteen består av 2 personer som går ut av sine verv i styret og velges for 2 år.

LØNN OG HONORAR
Eventuell lønn til trenere fastsettes av styret i Figgjo IL ski og skiskyting.

Kjøregodtgjørelse: Betales det ut kjøregodtgjørelse og andre godtgjørelser skal det leveres kjøre liste og kvittering for utgifter. Når beløpet samlet kommer over 10.000 kroner skal det innberettes til skatteetaten.

ØKONOMISK UTROSKAP ELLER BRUDD PÅ DOPINGBESTEMMELSER – VARSLINGSPLIKT
Ved mistanke om økonomisk utroskap eller brudd på dopingbestemmelser skal noen fra styret varsles omgående. Grov økonomisk utroskap politianmeldes. Ved mistanke om brudd på dopingbestemmelsene skal saken håndteres i henhold til klubbens Antidopingpolicy og retningslinjer.

Back To Top